Projecten

Magie van de Oostelijke Rodopen
De magie van de Oostelijke Rhodopen (Bulgarije)Al meer dan een decennium zetten Fokko Erhart en Hristo Hristov zich in voor het behoud van de Rodopen korthoornkoe in Bulgarije. In 2002 startten zij een fokprogramma. De koeien worden ingezet in een project waarbij via natuurlijke begrazing en ecotoerisme wordt geprobeerd de biodiversiteit in de Oostelijke Rodopen te behouden. In de loop der jaren raakte Fokko zo door de magie van het berggebied verslingerd dat hij er een boekje over schreef: ‘Ontdek de magie van de Oostelijke Rodopen’. Het boekje onthult in vier verhalen een aantal van de verborgen schatten die hij heeft ontdekt. De verhalen zijn in het Nederlands geschreven. Fokko wilde echter graag dat ook de Bulgaren de magie van de Oostelijke Rodopen ontdekken en vroeg Green Space Services het boekje naar het Bulgaars te vertalen. In mei 2013 kon Fokko Bulgaarse vertaling van het boekje aan de Nederlandse Ambassadeur in Bulgarije, de Burgemeester van Kardzhali en de directeur van het regionale historische museum in Kardzhali presenteren.

Het boekje is te bestellen bij Wildernisfoto.nl.

 

Waterspitsmuis Utrecht
Een heel donkere waterspitsmuis (Neomys fodiens) (foto: Dennis Wansink).De Gemeente Utrecht werkt aan de productie van een Ecologische Atlas. In dat kader wordt regelmatig onderzoek gedaan naar het voorkomen van (beschermde) flora en fauna in de gemeente. Van sommige soorten is de verspreiding nog onvoldoende bekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor de waterspitsmuis (Neomys fodiens). In 2011 heeft Green Space Services met de hulp van 15 vrijwilligers een inventarisatie naar deze soort uitgevoerd. Daarvoor zijn in twee gebieden in totaal 180 inloopvallen uitgezet.

De actie was zeer succesvol. Op zes van de negen vanglocaties zijn minimaal 8 waterspitsmuizen gevangen. Het verslag van de inventarisatie kan je hier downloaden (PDF-bestand).

 

Zoogdieratlas Utrecht
Logo Zoogdieratlas UtrechtVoor de Zoogdiervereniging coördineerde Green Space Services het project Zoogdieratlas Utrecht. Doelstelling van het project was om in twee jaar tijd een database te vullen met waarnemingen van in het wild levende zoogdieren in de provincie Utrecht. Daarnaast moest het project leiden tot meer draagvlak voor zoogdieronderzoek en -bescherming in de provincie Utrecht.

Iedereen kon aan het project deelnemen. Daarom bestond het werk vooral uit het motiveren van mensen om op zoek te gaan naar zoogdieren en de waarnemingen door te geven. Er werden lezingen en cursussen gegeven, inventarisatiekampen en publieksactiviteiten georganiseerd. Ook oude waarnemingen, gepubliceerd in rapporten en op websites, werden verzameld. Alles kon via www.zoogdieratlas.nl worden doorgegeven. Op deze website kon de voortgang van het project live worden gevolgd. Dit kan overigens nog steeds. Er staan kaarten met de verspreiding van alle zoogdieren op, welke direct worden aangepast als nieuwe waarnemingen worden doorgegeven.

Eind 2011 liep het project ten einde en in januari 2012 is een overzicht van de resultaten gepubliceerd in de ‘Verspreidingsatlas van de zoogdieren in de provincie Utrecht’. Hierin staan verspreidingskaarten van 55 zoogdiersoorten die in de periode 2000-2011 in de provincie zijn waargenomen. In de toelichting bij de kaarten staat in hoeverre de kaarten het volledige voorkomen van de soorten in de provincie weergeven. Op basis hiervan kunnen in 2012 gerichte zoekacties of publiciteitsacties worden ondernomen om alsnog waarnemingen uit de witte gebieden te krijgen. Wil je daarbij helpen, meld je dan aan bij Dennis Wansink.

 


Vertaling projectvoorstel ‘Het nieuwe Tracische goud’
Koe in de Oostelijke Rhodopen (copyright Dennis Wansink)ARK Natuurontwikkeling ontving enkele jaren geleden een grote gift, waarmee zij een geheel nieuw project in het buitenland kon starten. De stichting koos voor een project in Bulgarije, in het berggebied de Oostelijke Rhodopen. Samen met Avalon werd een projectvoorstel geschreven.  Doel was het opzetten van een alternatieve economie, gebaseerd op natuurlijke begrazing, biologische landbouw en ecotoerisme. Om het voorstel voor de Bulgaarse partners leesbaar te maken moest het projectvoorstel worden vertaald. Green Space Services heeft de vertaling verricht. Vanwege de eigen ervaringen in de Oostelijke Rhodopen zijn aan ARK ook adviezen gegeven voor de aanpak van het project.

Redactie KNNV boekje ‘Zoogdieren in beeld’
KNNV boekje 'Zoogdieren in beeld'De KNNV Uitgeverij geeft een serie boekjes uit waarin natuuronder-werpen in beeld en tekst kort worden beschreven. Green Space Services heeft de redactie van het boekje over zoogdieren verzorgd. Na een inleiding over hoe je zoogdieren te zien kunt krijgen en waar je op moet letten om ze te herkennen, worden 21 zoogdiersoorten beschreven.


Zoogdieren van Bulgarije
Book Mammals in BulgariaBulgarije heeft als land op de grens van Europa en Azië een hoge biodiversiteit. Zo ook ten aanzien van zoogdieren. Honderd verschillende soorten zoogdieren leven in Bulgarije, van kleine muizen tot grote beren. Bij de Bulgaarse bevolking is dit echter nauwelijks bekend. Dat is jammer en kan voor de zoogdieren vervelende gevolgen hebben. Als je niet weet wat je hebt, houd je er ook geen rekening mee en dat kan er toe leiden dat Bulgaarse zoogdieren ongemerkt verdwijnen. Om de grote diversiteit aan zoogdieren onder de Bulgaarse bevolking meer bekendheid te geven is in samenwerking met het Nationaal Museum voor Natuurlijke Historie, de Academie voor Zoölogie en het Wilderness Fund een boek over de zoogdieren van Bulgarije geschreven; in het Bulgaars. Hierin is alle op dat moment bekende informatie over de Bulgaarse zoogdieren opgenomen. Vooraanstaande Bulgaarse wetenschappers hebben aan dit boek meegewerkt en het is rijk geïllustreerd met foto’s van Rollin Verlinde (Vilda). Het boek is een inspiratie voor biologiestudenten en heeft al tot nieuwe initiatieven geleid om meer over de Bulgaarse zoogdieren te weten te komen (zo is inmiddels vastgesteld dat er nog lynxen voorkomen). Hopelijk leidt het boek er toe dat de diversiteit aan zoogdieren behouden blijft nu Bulgarije tot de Europese Unie is toegetreden en grote veranderingen in het landgebruik op stapel staan.

Het boek is nog te koop. Klik hier.


Diaserie Egels en verkeer
Egel (Erinaceus europaeus) met oormerken (Copyright Dennis Wansink).Voor Rijkswaterstaat is, in samenwerking met Ad van Roosendaal Fotografie, een diaserie gemaakt over de effecten van Rijkswegen op egelpopulaties. De diaserie is gebaseerd op onderzoek van Marcel Huijser, die uitzocht of de sterfte onder egels als gevolg van het verkeer zo sterk was dat de lokale egelpopulatie er door zou kunnen verdwijnen. Tevens heeft hij uitgezocht of de plekken waar egels worden doodgereden landschappelijk herkenbaar zijn en of door een andere inrichting van het landschap sterfte kan worden voorkomen. De diaserie was bedoeld om de resultaten van het onderzoek bij de medewerkers van Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen en hen te stimuleren maatregelen te nemen om de verkeersterfte onder egels te verminderen.


Dassen in Einde Gooi
Poot van das (Meles meles) (Copyright Dennis Wansink)In het gebied Einde Gooi bij Hollandsche Rading leefde een kleine populatie dassen. Dit is de meest westelijk gelegen dassenpopulatie van Nederland. Het aantal dassen schommelde vele jaren tussen de 6 en 8 dieren. Er was geen groei en dat maakte de populatie erg kwestbaar. Het onderzoek richtte zich op de oorzaken van de geringe groei en op oplossingen om de populatie te versterken. Daarvoor werd het habitatgebruik van de dassen onderzocht aan de hand van zichtwaarnemingen, sporen en analyses van uitwerpselen.

Uit een beschrijving van het leefgebied van deze dassenpopulatie volgde dat hier veel meer dassen konden leven. Er was meer dan genoeg voedsel beschikbaar. Dat de populatie niet groeide was waarschijnlijk het gevolg van de hoge sterfte door het verkeer.

Na het onderzoek zijn diverse voorzieningen (tunnels en raster) aan de omliggende wegen en de spoorlijn aangebracht. Dit heeft tot een sterke reductie van het aantal verkeersdoden geleid, waardoor de populatie in 10 jaar tijd bijna is vertienvoudigd.

 


Knelpunten voor otters in de Natte As
Otter (Lutra lutra) onder water (Copyright Dennis Wansink)
In het kader van de derde Nota Waterhuishouding is uitgezocht waar in de Natte As (grens zandgrond – veengrond tussen Friesland en Zeeland) knelpunten voor otters optraden. Tevens is uitgezocht welke oplossingen mogelijk zijn. De resultaten zijn in een apart hoofdstuk over de Natte As gepubliceerd.

Green Space Services was ook betrokken bij de eindredactie van het totale rapport over de Natte As.